1. Skisseprosjekt

 • Etablering av prosjektorganisasjon.
 • Utarbeide prosjekteringsplan.
 • Vurdere arkitektens alternative skisseforslag med hensyn til konsekvensene for terrengutforming, fundamentering, bæresystem og økonomi.

2. Forprosjekt

 • Ajourholde prosjekteringsplan.
 • Ta nødvendig kontakt med myndighetene.
 • Bestemme bygningskonstruksjonens form og utførelse.
 • Utarbeide jordskjelvanalyse.
 • Kort beskrive og ved tegninger vise byggets konstruktive deler.
 • Bestemme infrastruktur som vei-, vann- og avløpstilknytning.
 • Utarbeide kostnadskalkyle.

3. Hovedprosjekt

 • Ajourholde prosjekteringsplan.
 • Få gjennomført eventuelle supplerende geotekniske undersøkelser og vurderinger.
 • Ajourholde beregninger og tegninger utfra fastlagte mål og dimensjoner.
 • Klarlegge offentlige betingelser for å oppnå bygningstekniske godkjennelser.
 • Få fastlagt entrepriseform.
 • Ajourholde kostnadskalkylei.

4. Detaljprosjekt

 • Utarbeide endelige beregninger.
 • Utarbeide endelige tegninger.
 • Innhente myndigheters godkjennelse av beregninger og tegninger.
 • Utarbeide beskrivelse og sammenholde beskrivelse og tegninger med de øvrige prosjekterende.
 • Utarbeide spesifi sert mengdefortegnelse.
 • Utarbeide generell tidsplan for etterfølgende faser.

5. Anbud / Kontrakt

 • Utarbeide bestemmelser for anbud og kontrakt.
 • Foreslå anbydere.
 • Sende ut anbudsmateriale.
 • Kontrollere og vurdere anbud.
 • Innstille valg av entreprenør.
 • Bistå oppdragsgiver med å utarbeide kontraktsdokumenter og slutte kontrakt.

6. Produksjonsfase

 • Komplettere tegninger, bøyelister og annet nødvendig detaljmateriale.
 • Komplettere beregninger.
 • Bistå stedlig byggeleder, som forutsettes å foreta den daglige oppfølging.
 • Delta i byggemøter og befaringer.
 • Vurdere og eventuelt attestere entreprenørnotater i samråd med stedlig byggeleder.

Garantifaser

 • Bistå oppdragsgiver i garantitiden.