1. Grunnlag

 • Avklare plangrenser.
 • Avklare forhold til overordnete planer.
 • Avklare reguleringsformål.
 • Avholde oppstartsmøte med planmyndighetene

2. Planrapport

 • Planbeskrivelse utarbeides.
 • Plankart utarbeides.
 • Planbestemmelser utarbeides.

3. Illustrasjoner

 • Oversiktskart utarbeides.
 • Illustrasjoner utarbeides.
 • Terrengsnitt utarbeides.
 • Sol/skyggediagram utarbeides.
 • Fotomontasjer utarbeides.
 • Modell utarbeides.

4. Tilleggsrapporter

Rapporter vedr:

 • Natur (flora, fauna)
 • Friluftsliv
 • Lekeområder for barn
 • Landskapsform og bruk
 • Kulturminner
 • Stedsanalyser
 • Service og handel
 • VA rammeplan
 • Trafikk
 • Støy
 • Rasfare
 • Flomfare
 • Luforurensing
 • Grunnforurensing
 • Radonfare
 • Høyspentledninger
 • Evt. konsekvensutredning

5. Planmyndigheter

 • Varsle oppstart om planarbeid.
 • Kommentere innkomne merknader.
 • Avholde underveismøter med planmyndighet.
 • Gjennomgå endelig planmateriell med planmyndighet.
 • Formell innlevering av planforslag.
 • Følge opp planforlaget frem til kommunens 1. gangs behandling.
 • Kommentere merknader etter høringsfrist.
 • Følge opp planforslaget frem til kommunens 2. gangs behandling.
 • Kommentere kommunens oversendelse til Fylkesmannen